Loading...
Danh mục
Dùng cho server Linux
Thuê bản quyền
Thuê bản quyền
INTERNAL
1377000 x 06 Tháng Đặt mua
2754000 x 1 Năm Đặt mua
5508000 x 2 Năm Đặt mua
Thuê bản quyền
EXTERNAL
1614000 x 06 Tháng Đặt mua
3228000 x 1 Năm Đặt mua
6456000 x 2 Năm Đặt mua
* Bảng giá chưa bao gồm VAT
Giới thiệu phần mềm
• Tùy từng phần mềm ứng dụng cho các chức năng quản lý khác nhau mà có các hỏi đáp phù hợp cho phần mềm đó.
• Vậy với mỗi phần mềm quý khách yêu cầu sao cho phù hợp với quản lý doanh nghiệp mình thì sẽ có các tính năng tương thích tối ưu và các hỏi đáp tương thích tối ưu khác nhau.